Alle | A B D E F G H I J K M P R S T U V Å
Det er nå 69 oppføringer i denne listen
Aksept
Bekreftende svar på et kjøpetilbud som innebærer at bindende avtale er inngått.

Annuitetslån
Et lån som tilbakebetales med like store beløp i hele lånets løpetid. Lånet har stigende avdrag og fallende rente, idet renten alltid beregnes av restgjelden.

As is («som den er») klausul
Klausul i kjøpekontrakten som fraskriver selger ansvar for iboende feil og mangler ved boligen. Klausulen gjelder ikke for feil og mangler selger visste eller burde vite om, og er pliktig til å opplyse om.

Avhendingsloven
Lov som regulerer kjøp og salg av boliger og fast eiendom. Tar for seg rettigheter og plikter hos de ulike aktørene.

Boligens hoveddel
Stuer, soverom, kjøkken, bad, vaskerom og andre oppholdsrom.

Boligens tilleggsdel
Kan være eksterne boder, oppbevaringsrom, tekniske rom, garasje, terrasse og andre åpne deler.

Bruksareal (BRA) Bruksareal (BRA – P)
Bruksareal (BRA) er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs innside og til midt i vegg mot naboleilighet eller felles del. Ved beregning av en bygnings bruksareal tas målene fra innsiden av ytterveggen. Bruksareal erstattet Bruttoareal (BTA) fra 1. januar 2008. Primærrom (P-ROM) er for eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. I salgsoppgaver, prospekt eller internettannonser skal samlet areal for disse rommene oppgis – i tillegg skal det lages en liste over hvilke rom som er inkludert i P-ROM. P-ROM erstattet betegnelsen Boligareal (BOA) fra 1. januar 2008. Følgende rom er P-ROM; Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over. S-Rom: Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom. Følgende rom er S-ROM; matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet). Bruttoareal (BTA): Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal.

Brukstillatelse (midlertidig)
En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. En vanlig situasjon er at bygget er innflytningsklart, men noe beplantning og terrengarrondering iht. godkjent utomhusplan gjenstår. Da er det praktisk f.eks. å gi brukstillatelse på vilkår om at uteområdene skal stå ferdige innen en gitt frist. Lovens system er at det deretter skal søkes om ferdigattest når vilkåret er oppfylt.

Bustadoppføringslova
Forbrukerkjøpslov som regulerer rettigheter og plikter ved kjøp av bolig som er planlagt eller under bygging. Bolig hvor det enda ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Ved kjøp under denne loven har kjøper rett til å kreve endringer og tilleggsarbeid som står i sammenheng med det som allerede er avtalt. Kjøper kan ikke kreve endringer som skiller seg vesentlig i karakter eller omfang fra det som allerede er avtalt eller vil føre til store ulemper for entreprenøren.

Byggeteknisk gjennomgang
En rapport som opplyser om boligens tekniske tilstand, ofte i form av en tilstandsrapport.

Byggetillatelse (Igangsettelsestillatelse)
En tillatelse kommunen gir før bygging kan påbegynnes.

Bærevegg
Vegg som bærer fundamentale elementer i en bygning, f. eks. bjelker og tak.

Dagboken
Når et dokument (f. eks. skjøte, pantobligasjon) innleveres til tinglysning, innføres det i dagboken med et fortløpende nummer. Det innføres samme dag det er innlevert. Dokumentet får ved tinglysning rettsgyldighet samme dag det er innført i dagboken.

Dokumentavgift
Gebyr som betales til Staten ved tinglysing av skjøte ved overdragelse av fast eiendom. Avgiften utgjør p.t. 2,5% av kjøpesummen ved kjøp av brukt bolig og 2,5% av tomteverdien ved kjøp av nyoppført bolig. Dokumentavgiften betales av kjøper.

Eiendomsskatt
Kommunal skatt på fast eiendom. Både satser og skattetakst fastsettes i hvert tilfelle av hver enkelt kommune.

Eierleilighet (eierseksjon)
En eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. For at en bolig skal være en eierseksjon må altså det være tinglyst en oppdelingsbegjæring som angir hvor mange boliger (og eventuelt andre lokaler) eiendommen er oppdelt i. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens eierandel i sameiet. Et eierseksjonssameie er ikke en juridisk person som eier noe eller skylder noe, slik som borettslagene og aksjeselskapene. Hver seksjon får tildelt eget grunnboksblad.

Fellesareal
Det areal som medlemmene av et eierseksjonssameie disponerer i fellesskap, f. eks. yttergang, kjellerrom, gårdsplass, hage osv. Alt areal innenfor et sameiets eiendom som ikke inngår i bruksenhetene (seksjonene), er fellesareal.

Felleskostnader
Driftsutgifter i et eierseksjonssameie eller et borettslag som i hovedsak ikke knytter seg til den enkelte seksjon/leilighet, f. eks kommunale skatter og avgifter, forsikring, renovasjon, utvendig vedlikehold, kabel-TV og strøm til belysning av fellesareal.

Ferdigattest
Markerer slutten på offentlige myndigheters befatning med en byggesak og er et bevis på at bygget er oppført iht. gitte tillatelser.

Festet tomt
Leid tomt. Tomten ”bygget” står på eies av en annen enn den som eier boligen.

Finansieringsbevis
Dokument som bekrefter innvilget lån hos en lånegiver. Også kalt lånebevis.

Fjernvarme
Distribusjon og utnyttelse av overflødig varme fra ulike prosesser, eksempelvis avfallsbrenning. Spillvarmen brukes til å varme opp vann som igjen distribueres i rør og varmer opp f. eks. boliger og andre bygninger.

Forbehold
Betingelse, som skal være oppfylt før en avtale eller bud er bindende.

Forkjøpsrett
Forkjøpsrett er en løsningsrett som blir aktuell når vedkommende eiendom selges eller overdras på annen måte. Som regel må retten gjøres gjeldende i avtalt periode i forbindelse med salget, eller i løpet av 8 uker jfr. lov om løysingsrettar. Normalt må forkjøpsrettigede betale den pris som var avtalt mellom kjøper og selger. Noen forkjøpsretter stiftes ved avtale mens andre er lovbestemte. Se for øvrig Lov om løysingsrettar av 9/12-94 nr. 64.

Forsinkelsesrente
Strafferente som brukes ved oversittelse av betalingsfrister. For tiden 8,5% p. a. i forbrukerforhold.

Fransk balkong
Ikke en balkong i vanlig forstand, da den sjelden har noe gulv. Stort sett er det kun et gitter i hoftehøyde foran en glassdør.

Fullmakt
En avtale, som vanligvis er skriftlig, om at en person (fullmektigen) handler på en annens vegne (fullmaktsgiveren). En fullmakt tilbakekalles på samme måte som den er gitt, og bortfaller med fullmaktgiverens død.

Generalforsamling
I boligsammenheng er generalforsamling et møte hvor samtlige medlemmer i f. eks., boligaksjeselskap og borettslag innkalles. Generalforsamlingen er øverste myndighet.

Grunnboksblad
Den side, som i grunnboken viser den enkelte eiendoms eier, heftelser og rettigheter. Hver eiendom i Norge har eget grunnboksblad med en eller flere sider. Blir i dag ført elektronisk. Det kan forekomme avvik mellom den elektroniske og den gamle manuelle grunnboken, dvs momenter/servitutter som kan ha betydning ikke fremkommer i den elektroniske.

Gårdsnr/bruksnr (gnr/bnr)
Nummereringssystem for eiendommer. Gårdsnummeret følger tomter utskilt fra den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i.

Heftelse
En forpliktelse i form av et pantelån, borett, forkjøpsrett etc.

Hjemmelshaver
Den som i følge grunnboken er oppført som eier av en eiendom.

Husbanken
Statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Viktig rolle i arbeidet med å skaffe boligløsninger til mennesker med ekstra behov for assistanse i boligmarkedet. Husbanken fremskaffer blant annet boliger, tilbyr lån, -tilskudd og -støtteordninger.

Husleie
Avtalt pris for leie av annen persons eiendom.

Ideell andel
Sameiet kjennetegnes ved at det ikke kan utpekes en fysisk del av sameiet som den enkelte sameier eier. Den enkelte sameier eier en ideell andel av sameieobjektet. I et boligsameie (eierseksjonssameie) eier den enkelte sameier/seksjonseier en ideell andel av hele eiendommen og har enerett til å bruke en bestemt bruksenhet/seksjon i sameiet.

Interesseliste
Uforpliktende liste over interessenter til en bolig/prosjekt.

Juridisk person
Er en juridisk betegnelse på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som en enhet. En juridisk person har kompetanse til å inngå avtaler som om de var en fysisk person. Eksempler på juridiske personer er Staten og statsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner, virksomheter, stiftelser mv.

Kaldt loft
Uisolert rom under taket.

Kjøpekontrakt
Skriftlig avtale om kjøp, undertegnet av kjøper og selger.

Matrikkelnummer Matrikkelbrev
Fortegnelse over alle faste eiendommer, hvor hver eiendom har sin egen betegnelse (gnr, bnr, fnr, snr). Matrikkelbrev er kommet i stedet for tinglyst målebrev. Matrikkelbrevet vil i tillegg til informasjon om ny eller justert eiendom inneholde opplysninger som er registrert i matrikkelsystemet på den rekvirerte eiendommen, dvs. gårdsnummer, bruksnummer, areal, eierforhold, offisiell adresse og bygninger, samt kart med eiendomsgrenser og grensenes kvalitet

Meldefrist
Tidsfrist for en eventuell forkjøpsrett.

Målebrev
Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt (både festet og selveiet).

Pant
Formuesgode som stilles som sikkerhet for et lån eller annen forpliktelse.

Pantattest
En skriftlig utskrift fra grunnboken fra tinglysingskontoret om hvilke heftelser som påhviler en fast eiendom og hvem som eier denne.

Panteheftelse
Tinglyst sikkerhet i en eiendom for oppfyllelse av en forpliktelse.

Pantobligasjon
En pantobligasjon er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse. Pantedokumentet kan være et gjeldsbrev som i så fall er undertegnet av den som har lånt kapitalen (skyldneren), og er en sikkerhet for at den som har lånt ut kapitalen (panthaveren) skal få tilbake kapitalen.

Prisantydning
Prisen selger ønsker at boligen skal selges for. Den endelige salgsprisen blir ofte avgjort i en budrunde. Prisantydning kan med andre ord avvike fra verditakst.

Pro & Contra-oppgjør
Oppgjør hvor de løpende utgifter ved en eiendom fordeles mellom kjøper og selger. Poster i oppgjøret kan være husleieinntekter, festeavgifter, kommunale avgifter osv. Oppsettet gjøres av selger/oppgjørsansvarlig.

Reguleringsplan
Detaljert plan som inneholder bestemmelser om bebyggelse, veier, friluftsområder, m. m. Disse planene har avgjørende betydning for hva man har lov til og kan gjøre ved sin eiendom.

Reservasjon
Reservere leilighet/bolig, noe som kan gjøres for å sikre seg boligen slik at andre ikke skal ha mulighet til å kjøpe boligen, Brukes ofte frem til finansieringsbekreftelse foreligger, men kan også brukes til boligen har fått midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på nybygg.

Sameie
Når flere eier en gjenstand, f. eks. en eiendom, i fellesskap.

Sameiebrøk
Seksjonseierens forholdsmessige (ideelle) eierandel i sameiet.

Selveierbolig
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, eierleilighet, gårdsbruk eller fritidseiendom. Selveierboliger kan normalt sett selges, kjøpes, leies ut og belånes som en vanlig verdigjenstand.

Selveierleilighet
Se eierleilighet (eierseksjon)

Servitutt
Innehaver av positive servitutter har rett til en eller annen bestemt aktiv rådighet over den beheftede eiendom, f. eks. veirett, drive jakt, hente vann. De negative servitutter gir ingen rett til aktiv rådighet over den beheftede eiendom, men begrenser gjerne eiers bruk og/eller utnyttelse av eiendommen. Som eksempler kan nevnes utsiktsklausul, forbud mot at det på en eiendom drives en spesiell virksomhet og forbud mot å bygge annet enn enebolig. Servitutter kan tinglyses.

Situasjonsplan
Et kart, som viser bygningenes plassering på grunnen.

Skjøte
Dokument som inneholder en erklæring om overdragelse av fast eiendom.

Sokkelleilighet
Leilighet som ligger under bygningens ordinære førsteetasje.

Takstmann
Autorisert person som vurderer en eiendoms tilstand og verditakst.

Tilbehør
I «Lov om avhending av fast eigedom» er det inntatt bestemmelser om at eiendommen skal overdras med de innretninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annen offentlig vedtak skal være der. Loven slår også fast at varig innretning og utstyr som enten er fast montert eller som er særskilt tilpasset bygningen skal medfølge. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale.

Tilstandsrapport
Rapport over bygningers tilstand. Rapporten er utarbeidet av en bygningskyndig, som gjennomgår bygningen.

Tilvalg
Interiør- og ekstriørvalgmuligheter i en tilvalgsmeny. Boligkjøper ved nybygg har ofte mulighet til å gjøre visse ekstra valg ved boligen mens den er under oppføring. Eksempel kan være gulvmaterialer, kjøkkeninnredning og farge på vegger.

Tinglysing
Registrering av rettigheter og forpliktelser på den enkelte eiendoms grunnboksblad.

Tinglysingsgebyr
Gebyr til tinglysingskontoret for å få dokumenter tinglyst.

Undersøkelsesplikt
I forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom brukt som betegnelse for at kjøper har en plikt til å undersøke eiendommen for feil og mangler.

Vedtekter
Vedtekter er et navn som brukes på dokumenter som bestemmer hvordan en organisasjon/sameie skal drives. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling og formålet med organisasjonen mm.

Verditakst (VT)
Verditakst skal speile prisen selger kan få for eiendommen i et såkalt normalmarked. Verditaksten fastsettes vanligvis av en takstmann. Taksten er en skjønnsmessig vurdering og kun veiledende.

Visning
Fremvisning av en bolig hvor de som er interesserte i å kjøpe kan ta den i nærmere øyesyn. Visningen kan organiseres privat, men som oftest arrangeres fellesvisninger.

Årsmøte
Årsmøtet er øverste myndighet i eierseksjonssameier og består av seksjonseierne.